عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

در فصل های گذشته پیشینه پژوهش و روش پژوهش و آزمون فرض ها تصریح گردید. در این فصل با بهره گیری از مفروضات فصل اول و سوم به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده می باشد. همچنین مدل های تعریف شده در فصل سوم برازش داده شده و کفایت آنها مطالعه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2- توصیف نمونه آماری

در اینجا مروری بر نمونه و جامعه آماری خواهیم داشت.

4-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.

در این مطالعه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

4-4- نمونه آماری

در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک جهت نمونه گیری بهره گیری شده می باشد. از آنجایی جامعه آماری شامل شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس می باشند، فقط یک نمونه آماری موجود می باشد. پس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند

سوالات اصلی پژوهش:

چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟

سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین کیفیت گزارشگری مالی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین کیفیت گزارشگری مالی با اهرم مالی هست ؟

ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری